Mobirise

O PROJEKCIE

Mobirise
Mobirise
Mobirise
  • Nazwa projektu: Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej
  • Beneficjent: Trasa Łagiewnicka S.A.
  • Wartość projektu: 177 894 171,05 PLN
  • Kwota dofinansowania z UE: 122 891 391,26 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach 6 osi priorytetowej „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”, Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej zrealizowano projekt pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”. Zakres projektu obejmował budowę nowego odcinka linii tramwajowej, pomiędzy pętlą tramwajową na osiedlu Kurdwanów a istniejącą linią tramwajową wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. Odcinek ten ma długość ok. 1,7 km podwójnego toru. Dodatkowo został przebudowany istniejący odcinek linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej o długości ok. 0,6 km podwójnego toru. W ramach działań zrealizowanych w projekcie budową i przebudową zostały objęte elementy układu drogowego kolidujące z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Zakresem projektu objęto także przebudowę pętli tramwajowej, budowę podstacji trakcyjnej oraz peronów przystankowych.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia było usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzącego do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego m.in. poprzez skrócenie czasu podróży oraz umożliwienie uruchomienia nowych linii tramwajowych. Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej oraz do poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z zakresem i celem Osi VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – cel szczegółowy: większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Projekt „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” przyczynił się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i skomunikowanie obszaru funkcjonalnego dzielnic południowych (Dzielnicy VIII, IX i XI) z centrum miasta, obszarami zabudowy mieszkaniowej, ośrodkami edukacji, miejscami zabytkowymi i kultu religijnego. Projekt przyczynił się do usprawnienia systemu miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, prowadząc do wzrostu liczby osób korzystających ze środków transportu publicznego i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście. Budowa nowej infrastruktury tramwajowej wpłynęła na poprawę jakości przejazdu komunikacją zbiorową, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, zmniejszenie hałasu, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.PARAMETRY

50 km/h 

prędkość projektowa
dla linii tramwajowej

1,7 km 

nowa linia tramwajowa łącząca
pętlę Kurdwanów
z ulicą Zakopiańską

600 m

przebudowa linii tramwajowej wzdłuż
ul. Zakopiańskiej

700 m

nowy tunel dla linii tramwajowej

Projekt „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” realizowany był w ramach inwestycji budowy Trasy Łagiewnickiej, której łączna długość wynosi 3,5 km, a wszystkie wybudowane tunele mierzą 2,1 km. Ponadto w wyniku realizacji szerszego przedsięwzięcia postało łącznie 5,3 km nowych ciągów pieszych (o szerokości od 2 do 3,5 m), 3,2 km nowych ścieżek rowerowych (o szerokości od 2 do 3 m) oraz 3,1 km ścieżek pieszo-rowerowych (o szerokości od 2 do 3 m).MULTIMEDIA

Mobirise
Mobirise
Mobirise
MobiriseZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
 LUB NADUŻYĆ W POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/

Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail [email protected]

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).


Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawionym urzędnikom i funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażania chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśniania sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.Mobirise

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Drag and Drop Website Builder